Culinaire en productfotografie voor (web-)shops, restaurants, bakkers, bloggers, kookboekschrijvers, makers en kwekers.

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de opdracht kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving worden aangepast.

2. Fotografie
1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
2. Uit iedere opdracht wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de uiteindelijke serie. De opdracht is pas compleet nadat Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving deze selectie heeft gemaakt. Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving niet geschikt zijn om te tonen.

3. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk (dit mag ook via e-mail, echter wijst Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving alle aansprakelijkheid over de verzending en aankomst hiervan nadrukkelijk af) aan de fotografe te worden medegedeeld. De fotografe heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog nieuw werk in de plaats van het afgekeurde werk te leveren. De betalingsplicht van de opdrachtgever blijft hierbij bestaan.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 3.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotografe, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens het fotograferen zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotografe. Eigendommen die tijdelijk in bezit zijn van de fotografe worden veilig opgeslagen in de studio en zijn daar verzekerd.
5. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.

4. Auteursrechten & Publicaties
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotografe toegeschreven worden) van alle foto’s die gemaakt zijn door Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving blijven altijd in het bezit van Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving. U koopt een digitaal bestand of afdruk op papier, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving. Indien u de rechten van de foto van Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving wilt kopen, kunt u hiervoor schiftelijk of per e-mail contact opnemen. U ontvangt dan binnen enkele dagen een offerte en een eenvoudig, maar juridisch geldig contract waarmee Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving de rechten aan u overdraagt. Na akkoord van de offerte en ondertekening van het contract ontvangt u daarvan een kopie en de digitale bestanden met aangepaste copyright gegevens.
3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving kunnen tonen. Heeft u foto’s gepubliceerd zonder toestemming sturen wij u een factuur voor de overdracht van het copyright van tenminste € 400,- exlusief BTW per foto plus administratiekosten. De extra gemaakte kosten zijn voor rekening van de gebruiker. Bij het niet tijdig betalen van deze in rekening gebrachte kosten zullen er juridische stappen worden ondernomen.
4. Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
5. Op alle foto’s van Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen.
6. Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving mag de door haar gemaakte foto’s te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving is niet verplicht dit te melden, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties en zal daarbij desgewenst uw naam vermeld worden.
7. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
8. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeld te worden: “Foto: Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
9. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.
10. Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal u deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving.
11. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal u ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door u op internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 533 pixels.
12. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving dan ook.
13. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving. Bij inbreuk komt Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 400,-.

5. Licenties
1. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld.
3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
4. Indien door Jessica Kittle Fotografie & Vormgeving toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

Bijgewerkt op : 06-02-2020